Algemene Voorwaarden 

1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan:

  • La Casa Del Loro: De instelling die de verzorging van het onder te brengen dier verzorgt voor de eigenaar gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd.
  • Papegaaienopvang houder: De vertegenwoordiger van La Casa Del Loro
  • De eigenaar: De eigenaar of diens gemachtigde van het in de opvang onder te brengen dier.
  • Koper: Koper van de te adopteren vogel.

 

2 Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door La Casa Del Loro  aangegane overeenkomsten.

 

3 De Overeenkomst

De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar dier bij La Casa Del Loro volmacht aan de Papegaaienopvang houder, die deze volmacht aanneemt, om als een goed papegaaienopvang houder te handelen. Bij eventuele medische verwikkelingen zal de Papegaaienopvang houder in overleg met de aan La Casa Del Loro verbonden Vogelarts besluiten over eventuele behandeling van het dier.Partijen komen overeen dat de Papegaaienopvang houder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolgen van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet, aan de zijde van de papegaaienopvang houder.

 

4 Aansprakelijkheid

  • Opvang bepaalde tijd:

Partijen komen overeen dat de papegaaienopvang houder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet, aan de zijde van de papegaaienopvang houder.

  • Permanente opvang:

Partijen komen overeen dat alle aansprakelijkheid ten laste komt van La Casa Del Loro.

 

5 Betaling

  • De eigenaar is gehouden de in de overeenkomst vastgelegde kosten begin elke maand te voldoen via bank of contante betaling aan de Papegaaienopvang houder of diens medewerkers.
  • Wordt het dier eerder opgehaald dan na de afgesproken periode, dan zal het teveel betaalde niet worden gerestitueerd aan de eigenaar, tenzij anders overeengekomen met de Papegaaienopvang houder.
  • De eigenaar is de hiervoor genoemde Papegaaienopvang kosten, kosten van eventuele medische behandeling(en) van de vogel(s) verschuldigd aan de Papegaaienopvang houder. 
  • Bij niet-betaling van de hiervoor omschreven kosten, welke ten laste komen van de eigenaar, zal de Papegaaienopvang houder de eigenaar eenmaal schriftelijk (bij brief met ontvangstbevestiging) aanmanen tot betaling van de het achterstallig bedrag.

 

De aanmaning geschiedt aan het laatst bij de papegaaienopvang houder bekende verblijfadres van de eigenaar. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor het feit, dat de papegaaienopvang houder op de hoogte is van het juiste adres van de eigenaar.

 

Indien binnen 14 dagen, nadat de papegaaienopvang houder de ontvangstbevestiging heeft ontvangen van de TPG, of geen betaling door de eigenaar is ontvangen, draagt de eigenaar (reeds nu voor alsdan) het in de overeenkomst omschreven dier onvoorwaardelijk eigendom over aan de Papegaaienopvang houder, die na ommekomst van de hiervoor bedoelde veertiende dag enig en alleen eigenaar is geworden van het dier.

De Papegaaienopvang houder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden.